Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem nebo návštěvníkem webu mlynherlikovice.cz, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace, týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky výše uvedených webových stránek. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?
Aequitas Capital Investment a. s., IČO 08906190, se sídlem Na Bělidle 997/15, 150 00 Praha 5. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 603 937 7­76 nebo na e-mailu info@mlynherlikovice.cz.

Prohlášení
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů dodržujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení (EU) 2016/679 známé pod zkratkou GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Druhy získávaných osobních údajů
Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorii údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

1. Běžné osobní údaje, které zpracováváme

Jméno, příjmení, adresa, případně další doručovací adresy, IČ, DIČ (pouze u podnikatelů), telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, další informace nezbytné pro plnění smlouvy (zejm. obsah smlouvy a předmět plnění,), fotografie z našich živých setkání a vzdělávacích akcí, kterých jste se zúčastnili a videozáznamy z těchto akcí.

2. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“) osobní údaje, které zpracováváme

Nezpracováváme citlivé osobní údaje.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám dobrovolně a sami svěříte, a to z následujících zákonných důvodů (a pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, uzavření a plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefon, fakturační údaje, informace o obsahu smlouvy a předmětu plnění nezbytně potřebujeme k uzavření a plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefon a text zprávy, které zadáte do kontaktního formuláře na našem webu, potřebujeme k tomu, abychom Vás mohli na základě Vaší zprávy kontaktovat.

Vedení účetnictví, plnění povinností z daňových a dalších právních předpisů
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefon, fakturační údaje, předmět poskytnutého plnění, zpracováváme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů, jakož i dalším povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů (zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví). Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo v příslušných právních předpisech, které povinnost jejich zpracování ukládají.

Marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, činíme tak z titulu oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující články, nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Souhlas lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů nebo v každém takovém e-mailu.

Oprávněný zájem – ochrana a prokázání práv a právních nároků
Jde zejména o práva a nároky z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 5 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje z objednávek, smluv a související dokumentace a naší vzájemné komunikace.

Fotografická a video dokumentace – živé akce a školení
Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme v průběhu školení pořizovat fotografie a videozáznamy i vaší osoby jako účastníka školení, aby byly užity k videodokumentaci a fotodokumentaci školení na internetových stránkách a v našich propagačních materiálech. Tento souhlas jste oprávněni kdykoli později odvolat prostřednictvím mailové zprávy zaslané na naši mailovou adresu či dopisem zaslaným na doručovací adresu uvedenou výše v údajích o nás. U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné vaše další osobní údaje, pokud se na tom výslovně nedohodneme.

Cookies

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsem a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Zpřístupnění osobních údajů třetím osobám
Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.

K vašim osobním údajům mají tedy přístup naši spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

Analytické a marketingové nástroje
Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Facebook Pixel
Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

Marketing a zákaznická podpora
Facebook – sociální síť
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Tento výčet nemusí být úplný a do budoucna se poskytovatelé mohou měnit. Pokud se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování, slibujeme vám, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe. Se všemi externími zpracovateli uzavíráme v souladu s platnou legislativou smlouvy o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje budou dále zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@mlynherlikovice.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup k osobním údajům nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a opravu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít v případech stanovených v čl. 18 GDPR, tj. pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo na přenositelnost osobních údajů
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému při splnění podmínek dle čl. 20 GDPR, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut), pokud jsou splněny podmínky čl. 17 GDPR. Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně, pokud takovou povinnost neukládá přímo zákon nebo bezprostředně závazné nařízení EU.

Další důležité informace pro uplatnění vašich práv
V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@mlynherlikovice.cz. Zprávou na tento e-mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v tomto dokumentu. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách mlynherlikovice.cz.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 5. 2021.